Dziś jest Środa, 05.08.2020,imieniny Emila, Karoliny, Kary
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2014-09-15 15:10:43

Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.


Wójt Gminy Kampinos zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kampinos do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach. 
Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Kampinos i prowadzące działalność na terenie Gminy Kampinos.

Forma i miejsce konsultacji: 
1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 31 października 2013 roku do godz. 15.30,
a) w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Informacji o konsultacjach, na adres: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos,
b)  elektronicznie na adres e-mail: adm@kampinos.pl ,
c) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostaje na stronie internetowej Gminy Kampinos www.kampinos.pl , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kampinos.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
3. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2015".
4. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:
a)  przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu po terminie ogłoszonych konsultacji,
c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.
5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, pokój nr 5a oraz pod numerem telefonu: (22) 725 00 40  wew. 21 - osoba do kontaktu – Wioletta Siekiera, Insp. ds. informacji publicznej.

-----------------------------------------
Harmonogram przebiegu konsultacji:
1 września 2014 r. – informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych ‘Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi…’
15 września - rozpoczęcie konsultacji społecznych
15 października – spotkanie z dyskusją, godz. 11.00, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy
31 października – zakończenie konsultacji 
14 listopada – przygotowanie raportu końcowego oraz ogłoszenie wyników
do 30 listopada 2014 r. – przyjęcie Programu współpracy na rok następny

Załączniki

Typ Temat
załącznik 1. Projekt Uchwały
załącznik 2. Projekt Programu (załącznik do uchwały)
załącznik Formularz konsultacyjny