Dziś jest Niedziela, 09.08.2020,imieniny Klary, Romana, Rozyny
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-06-22 07:28:13

UWAGA! Kolejne zmiany w ustawie o ochronie przyrody m.in. dot. wycinki drzew przez osoby fizyczne!


 

Informujemy mieszkańców, że od 17 czerwca 2017 r. właściciel nieruchomości będący osobą fizyczną jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy Kampinos zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  1. a)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  2. b)  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
  3. c)  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

W terminie 21 dni od dokonania zgłoszenia organ przeprowadzi oględziny drzewa, które ma zostać usunięte. Po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ, może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

a)   na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c)  na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 (drzewa o wymiarach pomnikowych).

Organ, wnosi sprzeciw jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Druk zgłoszenia dostępny jest stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos lub w pokoju

nr  2. Zgłoszenie zwolnione jest z opłat.

Jednocześnie informujemy, że wycinka drzew na terenie nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej i na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. wymaga uzyskania zezwolenia wójta.

Ponadto nadal obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk gatunków chronionych w trakcie okresu ochronnego ptaków (tj. od 1 marca do 15 października), a także zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia tych gatunków oraz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich.