Dziś jest Niedziela, 09.08.2020,imieniny Klary, Romana, Rozyny
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-08-21 09:09:39

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE - aktualne informacje


Przypominamy, iż 15 września upływa termin składania wniosków na stypendium szkolne.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- zamieszkują na terenie Gminy Kampinos,

- rozpoczynają lub kontynuują naukę, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- miesięczny dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514,00 zł.

 

Zasiłek szkolny

Przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

- śmierć, ciężki wypadek lub nagła choroba jednego lub obojga rodziców bądź prawnych opiekunów,

- klęska żywiołowa,

- utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodziny ucznia,

- urodzenie dziecka,

- ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia,

- wydatki związane z długotrwałą chorobą ucznia,

- inne, szczególne okoliczności, utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub naukę ucznia.

WSZELKIE POZOSTAŁE INFORMACJE W TEJ SPRAWIE MOŻNA ZNALEŹĆ W TYM MIEJSCU