Dziś jest Czwartek, 03.12.2020,imieniny Hilarego, Franciszki, Ksawery
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-03-23 07:58:39

Szansa na wymianę starych kotłów grzewczych


Gmina Kampinos planuje złożyć do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie na wymianę kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych mieszkańców.

W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie.

Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa gazowe, zakup oraz montaż instalacji i urządzeń do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych np.: kotły centralnego ogrzewania, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i inne urządzenia.

Wsparcie kotłów zużywających węgiel stanowi wydatek niekwalifikowany. Piece spalające ekogroszek nie są piecami ograniczającymi emisje szkodliwych pyłów do atmosfery, w związku z tym nie możliwe uzyskanie dofinansowania na wymianę pieca spalającego węgiel na kocioł opalany ekogroszkiem.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów w formule zaprojektuj i wybuduj, bez potrzeby złożenia przez mieszkańca decyzji o pozwoleniu na budowę/kopii zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego dla budynku. Audyt zostanie zapewniony przez Gminę, a jego koszt doliczony zostanie do całościowych kosztów inwestycji. W przypadku nieotrzymania dofinansowania koszty audytu zostaną pokryte przez Mieszkańców. Szacunkowy koszt audytu to około 250 zł dla jednego gospodarstwa domowego.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi  80 % kosztów kwalifikowanych projektu. Środki do dyspozycji dla całego województwa to jedynie kwota:  12 434 700,00 PLN.

Deklaracje uczestnictwa w programie przyjmowane będą do 30 kwietnia 2018 r. Deklaracje złożone po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową zgodnie z Regulaminem.

Gmina Kampinos przygotuje i złoży wniosek o dofinansowanie projektu na wymianę kotłów grzewczych pod warunkiem złożenia 50 deklaracji od mieszkańców gminy, z zaznaczaniem że deklaracja obejmująca wymianę kotła na opalany węglem czy ekogroszkiem nie może być uwzględniona w tym projekcie.

Deklaracje uczestnictwa dostępne są:
1. w wersji elektronicznej - Deklaracja uczestnictwa
2. w wersji papierowej – w Referacie ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych (pok. nr 10) lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos (pok. nr 4).

Sposób składania deklaracji:
1. w wersji papierowej,

  1. w wersji elektronicznej na adres e-mail: urzad@kampinos.pl.

W przypadku braku Państwa akceptacji dla warunków udzielenia dotacji istnieje możliwość wycofania złożonej wcześniej deklaracji uczestnictwa w programie w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Zakup kotłów grzewczych realizowany będzie przez Gminę (w przetargu, po wyborze najkorzystniejszej oferty), pod warunkiem udzielenia dofinansowania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Każdy mieszkaniec, zainteresowany wymianą urządzenia grzewczego, podpisze z Gminą umowę opisująca prawa i obowiązki obu stron.

Właścicielem wymienionych kotłów grzewczych w okresie 5 lat od zakończenia projektu pozostaje Gmina. W tym okresie to na Gminie spoczywać będzie obowiązek przeprowadzania napraw serwisowych i gwarancyjnych oraz dokonywanie czasowych przeglądów. Dopiero po tym okresie kotły zostają przekazane na własność do poszczególnych gospodarstw domowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców na jedno z czterech spotkań informacyjnych:

- 4 kwietnia godz. 18.00 w Auli ZSP w Kampinosie

- 5 kwietnia godz. 18.00 w Auli ZSP w Kampinosie

- 6 kwietnia godz. 18.00 w Auli ZSP w Kampinosie

- 9 kwietnia godz. 18.00 w Auli ZSP w Kampinosie

Wszystkie niezbędne informację oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie, przekazane zostaną również Sołtysom.

 

Dodatkowe informacje:
Referat ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
tel. 22 725 00 40 wew. 226
Urząd Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3

Pokój nr 10

fundusze@kampinos.pl

 

Załączniki

Typ Temat
załącznik Druk deklaracji