Dziś jest Sobota, 24.10.2020,imieniny Arety, Marty, Marcina
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-05-14 14:32:36

Szansa na wymianę starych kotłów grzewczych


Wydłużony termin składania deklaracji.

Gmina Kampinos planuje złożyć do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie na wymianę kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych mieszkańców.

W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie.

Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa gazowe, zakup oraz montaż instalacji i urządzeń do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych np.: kotły centralnego ogrzewania, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i inne urządzenia.

Wsparcie kotłów zużywających węgiel stanowi wydatek niekwalifikowany. Piece spalające ekogroszek nie są piecami ograniczającymi emisje szkodliwych pyłów do atmosfery, w związku z tym nie możliwe uzyskanie dofinansowania na wymianę pieca spalającego węgiel na kocioł opalany ekogroszkiem.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów w formule zaprojektuj i wybuduj, bez potrzeby złożenia przez mieszkańca decyzji o pozwoleniu na budowę/kopii zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego dla budynku. Audyt zostanie zapewniony przez Gminę, a jego koszt doliczony zostanie do całościowych kosztów inwestycji. W przypadku nieotrzymania dofinansowania koszty audytu zostaną pokryte przez Mieszkańców. Koszt audytu to 300 zł dla jednego gospodarstwa domowego.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi  80 % kosztów kwalifikowanych projektu. Środki do dyspozycji dla całego województwa to jedynie kwota:  12 434 700,00 PLN.

Deklaracje uczestnictwa w programie przyjmowane będą do 25 maja 2018 r. Deklaracje złożone po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową zgodnie z Regulaminem.

Gmina Kampinos przygotuje i złoży wniosek o dofinansowanie projektu na wymianę kotłów grzewczych pod warunkiem złożenia 50 deklaracji od mieszkańców gminy, z zaznaczaniem że deklaracja obejmująca wymianę kotła na opalany węglem czy ekogroszkiem nie może być uwzględniona w tym projekcie.

Deklaracje uczestnictwa dostępne są: 
1. w wersji elektronicznej - Deklaracja uczestnictwa 
2. w wersji papierowej – w Referacie ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych (pok. nr 10) lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos (pok. nr 4).

Sposób składania deklaracji: 
1. w wersji papierowej,

  1. w wersji elektronicznej na adres e-mail: urzad@kampinos.pl.

Zakup kotłów grzewczych realizowany będzie przez Gminę (w przetargu, po wyborze najkorzystniejszej oferty), pod warunkiem udzielenia dofinansowania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Każdy mieszkaniec, zainteresowany wymianą urządzenia grzewczego, podpisze z Gminą umowę opisująca prawa i obowiązki obu stron.

Właścicielem wymienionych kotłów grzewczych w okresie 5 lat od zakończenia projektu pozostaje Gmina. W tym okresie to na Gminie spoczywać będzie obowiązek przeprowadzania napraw serwisowych i gwarancyjnych oraz dokonywanie czasowych przeglądów. Dopiero po tym okresie kotły zostają przekazane na własność do poszczególnych gospodarstw domowych.

 

Dodatkowe informacje:
Referat ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
tel. 22 725 00 40 wew. 226
Urząd Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3

Pokój nr 10

fundusze@kampinos.pl

Załączniki

Typ Temat
załącznik Druk deklaracji