Dziś jest Wtorek, 01.12.2020,imieniny Blanki, Edmunda, Eligiusza
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-08-27 08:12:42

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE


Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków:

do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2018 r.

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Kampinos  pokój nr 6.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy Kampinos tych dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2018 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udzielne są w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie ds. Organizacji, Kadr i Obsługi Oświaty- pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 22 725 00 40 wew. 219.

 

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy Kampinos w pok. nr 6

Referat ds. Organizacji Kadr i Obsługi Oświaty, tel. (22) 725 00-40 wew.219 oraz w TYM MIESCU.