Dziś jest Poniedziałek, 26.10.2020,imieniny Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-10-17 11:57:28

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 października 2018 r.


Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wyższe kryteria obowiązują od 1 października 2018 r. i wynoszą następująco:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł.
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł.

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

 • maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł.
 • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
 • kwota minimalna– do wysokości 647 zł.
 • kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł.
 • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł.
 • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł.

Świadczenia rodzinne  od 1 listopada 2018 roku

Od 1 listopada 2018 roku wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych i wyniosą odpowiednio:

 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł. (Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosił 215,84 zł.)
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł.
 • zasiłek dla opiekuna - 620 zł.

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.