Dziś jest Sobota, 24.10.2020,imieniny Arety, Marty, Marcina
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-12-11 10:32:10

III Sesja Rady Gminy Kampinos - zapowiedź


Serdecznie zapraszamy na III Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2018 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał i deklaracji:

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos na lata 2018-2032”

2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2014 – 2017”

3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2018 – 2021”

4) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Kampinos  położonej w miejscowości Kampinos A.

5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Kampinos na rok 2019 r.”

6) Projekt  uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

7) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego „posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2013”.

8) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strojec.

9) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do cen 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kampinos         

10) Podjęcie deklaracji w sprawie dopłat do cen i stawek opłat dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Kampinos

11) Podjęcie deklaracji co do wysokości kwoty dotacji z budżetu Gminy Kampinos na 2019 r. dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na realizację Rozbudowy drogi powiatowej  nr 4132W  – ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok. 1490 mb. gm. Kampinos.

12) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Kampinos na 2018 rok.

13) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

- odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie WPF na lata 2019-2025

- dyskusja,

- glosowanie nad wniesionymi poprawkami,

- głosowanie nad projektem WPF na lata 2019-2025

14) Projekt uchwały budżetowej Gminy Kampinos na 2019 rok.

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

- odczytanie opinii RIO,

- odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy,

- dyskusja,

- glosowanie nad wniesionymi poprawkami,

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2019.

  1. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy, Krzysztof Sucharski