Dziś jest Piątek, 25.09.2020,imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2019-11-06 13:51:02

Wójt Gminy Kampinos ogłasza przetarg ustny nieograniczony


 

WÓJT GMINY KAMPINOS

Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres do 3 lat położonej w m. Prusy, gmina Kampinos uregulowanej w Księdze Wieczystej nr WA1G/00046248/2 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, stanowiącej działkę nr ewid. 32/11 o pow. 11,4610 ha.

Nieruchomość wolna jest od hipotek.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym wpisanym do Działu III Księgi Wieczystej
o następującej treści: Prawo użytkowania, polegające na dostępie na nieruchomość objętą niniejszą księgą wieczystą w celu budowy oraz rozbudowy sieci i przyłączy oraz w przyszłości swobodnego dostępu do linii elektroenergetycznej umożliwiającego dokonywanie wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji (prace eksploatacyjne oraz remontowo - konserwacyjne oraz remontowo-konserwacyjne) z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt własny użytkownika. Przedmiot wykonania – przyległy do drogi publicznej pas gruntu znajdujący się pomiędzy istniejącym wodociągiem, a granicą działki drogi pod napowietrzną linią elektryczną niskiego napięcia, na wniosek: Zakład Energetyczny Warszawa Teren Spółka Akcyjna, Rejon w Pruszkowie.

Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym występuje sytuacja prawna braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W skład przeznaczonej do dzierżawy nieruchomości rolnej wchodzą klasy gruntu: RIIIb-1,1978 ha, RIVa- 4,2211 ha, RIVb- 3,7208 ha, RV-0,1541 ha, ŁIV-1,3613, ŁV-0,3526, PsV-0,2064, N-0,2469 ha.

 

Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości rolnej odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 1200
w siedzibie Urzędzie Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3, pok. Nr 1

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 500,00 zł (brutto)

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary

związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które wynosi 175,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych)

Wadium powinno zostać ujawnione na koncie Urzędu Gminy Kampinos WBS Bank O. Kampinos nr 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003 do dnia 16.12.2019 r. z zaznaczeniem tytułu wpłaty: „wadium dzierżawa Prusy”.

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wpłacenia wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości rolnej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie podanym dzierżawcy przez wydzierżawiającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Wójt Gminy Kampinos może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu przetargu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny dzierżawy nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się na wskazany przez nich rachunek bankowy.

Osoba wyłoniona jako dzierżawca nieruchomości rolnej zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kampinos, pok. nr 2, tel. 22 725 00 06 w 214 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku uzasadnionych powodów.

 

 

Wójt Gminy Kampinos

dr inż. Monika Ciurzyńska