Dziś jest Piątek, 23.10.2020,imieniny Edwarda, Marleny, Seweryna
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2019-12-11 14:55:24

XVII Sesja Rady Gminy Kampinos


Serdecznie zapraszam na XVII Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 18 grudnia  2019 r. (środa) o godz.18.00 w Sali Kolumnowej (III piętro)  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XV  Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 14 listopada 2019 roku i XVI Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 25 listopada 2019 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały Nr XVII/100/19 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kampinos na 2020 rok;

 2) Projekt uchwały Nr XVII/101/19 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos;

 3) Projekt uchwały Nr XVII/102/19 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) Projekt uchwały Nr XVII/103/19 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kampinos;

5) Projekt uchwały Nr XVII/104/19 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kwiatkówek;

6)  Projekt uchwały Nr XVII/105/19 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;

7) Projekt uchwały Nr XVII/106/19  w sprawie uchwały nr XII/73/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 39+950 do km 45+370, gmina Kampinos;

8) Projekt uchwały Nr XVII/107/19 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.;

9) Projekt uchwały Nr XVII/108/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos;

10) Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XVII/109/19:

 a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

 b) odczytanie opinii RIO,

 c) odczytanie opinii stałych komisji Rady,

 d) dyskusja,

 e) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

 f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

11) Przyjęcie Stanowiska Nr 1/2019 Rady Gminy Kampinos w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kampinos oraz pilnych potrzeb zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.

      7.Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

      8. Wolne wnioski.

      9. Zamknięcie obrad.                                                                           

Z poważaniem

                                                                                                          Krzysztof Sucharski

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy