Dziś jest Środa, 21.10.2020,imieniny Celiny, Hilarego, Janusza
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-03-17 08:05:59

Dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła


Mieszkańcy zainteresowani wymianą pieców, instalacji centralnego ogrzewania, ociepleniem domu, wymianą okien czy drzwi zewnętrznych mogą skorzystać z dofinansowania przyznawanego w ramach programu Czyste Powietrze.

Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podstawowym celem Programu priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Minimalna wartość inwestycji to 7 tys. zł, maksymalna wartość od której liczona jest wysokość dotacji to 53 tyś zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Strona główna programu: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu

Pytania dotyczące Programu Czyste Powietrze można kierować na skrzynkę email: czystepowietrze@wfosigw.pl

Uruchomiony jest również punkt konsultacyjny dotyczący programu Czyste Powietrze – w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7, numer telefonu: 22 45 95 955.

 

UWAGA!

Na przełomie marca i kwietnia zaczną obowiązywać zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, przyjęte już przez Zarząd (3 marca uchwałą nr B/10/4/2020) i Radę Nadzorczą (6 marca uchwałą nr 29/20) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach, wnioski o dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców oraz dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych należy składać do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach przewidzianych w obowiązującej obecnie wersji programu „Czyste Powietrze”.


Najważniejsze zmiany w programie CZYSTE POWIETRZE:

 • Uproszczenie zasad przyznawania dotacji
 • Włączenie w program JST
 • Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków
 • Uproszczenie wniosku o dotację
 • Wprowadzenie możliwości składania wniosku online
 • Włączenie w program sektora bankowego
 • Integracja z programem „Mój Prąd”
 • Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym
 • Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła
 • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

źródło:http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1551,nowa-wersja-programu-czyste powietrze.html

 

Ulga termomodernizacyjna

Od 2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Ulga przysługuje jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Odliczenia dokonać można w pełnej kwocie wydatku. Odliczenie obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Aby odliczać ulgę należy:

 • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne – nie ma obowiązku rozpoczęcia go od audytu termomodernizacyjnego,
 • kupować towary, produkty i usługi, których nabycie zgodnie z wykazem można odliczać od dochodu,
 • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat (np. rozpoczęcie – pierwszy wydatek – maj 2019 – zakończenie nie później niż 31 grudnia 2022 r.),
 • ponieść wydatki po oddaniu budynku do użytkowania (jeśli wydatki zostały poniesione w trakcie budowy, zanim dom został oddany do użytkowania, nie można skorzystać z ulgi)
 • odliczać poczynione wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

Ulga:

- dotyczy wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

 – nie jest zakazane, by przeznaczenie budynku było inne niż cele mieszkaniowe. Jedynym warunkiem jest, by odliczenie dokonywano na realizację ulgi w budynku mieszkaniowym.

- nie można korzystać z ulgi w zakresie wydatków ponoszonych na modernizację termiczną budynków przynależnych w gospodarstwach domowych, takich jak garaże, budynki gospodarcze, stodoły. Jeżeli jednak znajdują się one w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym (pomieszczenie wydzielone) – to służą celom mieszkalnym i mogą być brane pod uwagę przy rozliczaniu ulgi.

- dotyczy wyłącznie domów używanych, a nie nowych inwestycji.

 

Odliczenie można przeprowadzić rozliczając się według skali podatkowej (na PIT-37, PIT-36), liniowo (PIT-36L) a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Wydatki odlicza osoba, która je poniosła oraz jednocześnie która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku będącego w trakcie termomodernizacji.
Ulgę wykazać należy w załączniku PIT/O oraz w deklaracji podatkowej – poprzez wskazanie sumy odliczeń wykazanych na PIT/O.

Zakupy prowadzić można wyłączenie u podatników zarejestrowanych jako VAT czynni (czyli tacy, którzy rozliczają podatek VAT, a wystawiając faktury – naliczają na nich VAT od sprzedaży). Nie można zatem korzystać z ulgi w przypadku:

 • Usług remontowo – montażowych wykonywanych przez „złote rączki” – którzy robią to bez faktury „na czarno”, albo takich którzy korzystają ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł rocznie,
 • Kupna w celu prowadzenia prac towarów używanych od osób niebędących podatnikami VAT.

Wykaz wydatków na materiały i usługi objętych ulgą termomodernizacyjną

Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).

Materiały budowlane:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Więcej informacji na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

Program „Mój prąd” – dofinasowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Mój prąd to program, którego  celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej
z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. złotych.

Jak uzyskać dofinansowanie:

- kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną,

- poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego,

- podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej,

- złóż wniosek, można to zrobić online na stronie https://mojprad.gov.pl/jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek/#0, lub w wersji papierowej składając wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie.

- o wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem.

Więcej informacji na stronie: https://mojprad.gov.pl/

 

Galeria: