Dziś jest Piątek, 25.09.2020,imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-06-15 16:32:16

Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020r.


Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728). Rachmistrz terenowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.

Rachmistrze terenowi będą realizować wywiady bezpośrednie w terminie od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

  • pełnoletnich;
  • zamieszkałych na terenie danej gminy;
  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 1-5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Więcej informacji dotyczących powszechnego spisu rolnego dostępnych jest na stronie internetowej: https://rolny.spis.gov.pl/ lub w Urzędzie Gminy Kampinos – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa  - pokój nr 2.

Galeria: