Dziś jest Piątek, 23.10.2020,imieniny Edwarda, Marleny, Seweryna
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-07-21 09:54:17

XXIV Sesja Rady Gminy Kampinos


Serdecznie zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się
w dniu 27 lipca 2020r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Zespole Rekreacyjno – Sportowym
w Kampinosie A Nr 30 A  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XXII Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2020r.
  oraz z obrad XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2020r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Kampinos za 2019 rok.
 1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kampinos za 2019 rok.
 2. debata nad Raportem o stanie Gminy Kampinos za 2019 rok.
 1. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos wotum zaufania
za rok 2019.

2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2019 r.,

b) sprawozdanie finansowe Gminy Kampinos za 2019 r.,

c) informacja o stanie mienia Gminy Kampinos,

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Wójta Gminy Kampinos sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok,

e) głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o wykonaniu budżetu Gminy
za rok 2019 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos.

b) przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos.

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos
z tytułu wykonania budżetu za 2019r.

4) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos”.

5) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Kampinos A.

6) Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kampinos na lata 2020 – 2024.

7) Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Kampinos.

8) Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

9) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kampinos na 2020 r.

10) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

 1. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                         Krzysztof Sucharski