Dziś jest Niedziela, 27.09.2020,imieniny Damiana, Mirabeli, Wincentego
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-08-17 10:50:48

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE


Stypendium szkolne przyznawane jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków:

do 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb specjalnych do 15 października 2020 r.

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Kampinos  pokój nr 6.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł .

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2020 r./ września 2020 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy Kampinos tych dokumentów.

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być: pożar mieszkania ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia, zalanie mieszkania ucznia, brak środków do życia w związku z utratą pracy przez rodzica/rodziców ucznia, nagła choroba ucznia, śmierć członka rodziny ucznia wspólnie zamieszkującego i gospodarującego.

Zasiłek przekazywany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych  z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, po złożeniu stosownego wniosku wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku.

Wszelkie informacje dotyczące przyznania stypendium i zasiłku szkolnego udzielne są:

 w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie ds. Organizacji, Kadr i Obsługi Oświaty- pokój nr 6

 lub pod numerem telefonu 22 725 00 40 wew. 219 oraz pod inkiem: http://www.kampinos.pl/kat/id/102