Dziś jest Wtorek, 15.10.2019,imieniny Jadwigi, Leonarda, Teresy
Strona główna »  GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

wstecz
drukuj

2012-05-28 11:42:58

Informacje dla Firm odbierających odpady


1. Obowiązek wpisu do Rejestru działalności regulowanej - Karta informacyjna
- WNIOSEK
- OŚWIADCZENIE

2. Sprawozdania półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz Sprawozdania kwartalne podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 9n i art. 9o znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązani są do sporządzania półrocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych i kwartalnych sprawozdań o odebranych nieczystościach ciekłych.

Termin składania sprawozdań kwartalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości upływa z końcem miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, czyli:
• I kwartał – do 30 kwietnia;
• II kwartał – do 31 lipca;
• III kwartał – do 31 października;
• IV kwartał – do 31 stycznia.

Termin składania sprawozdań półrocznych podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości upływa z końcem miesiąca następującego po półroczu którego dotyczy, czyli:
• I półrocze – do 31 lipca;
• II półrocze – do 31 stycznia;

Prosimy o terminowe składanie sprawozdań w Referacie Środowiska i Gospodarki Gruntami, w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 2.

- Wzór sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

- Wzór sprawozdania zerowego
- Wzór sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników
   bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
- Wzór wykazu umów z właścicielami nieruchomości