Dziś jest Wtorek, 15.10.2019,imieniny Jadwigi, Leonarda, Teresy
Strona główna »  GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

wstecz
drukuj

2012-05-28 11:46:06

KOMUNIKATY dla Mieszkańców


1. Wykaz Firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kampinos (aktualny na dzień 30.01.2017 r.)

2. Rejestr działalności regulowanej podmiotów w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości na terenie Gminy Kampinos

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 
 Ulotka informacyjna dot. PSZOK

Firmy odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- Zagospodarowanie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - 2015, 2014, 2013
- Osiągnięte przez Gminę Kampinos wymagane Poziomy Recyklingu w latach:

4. Akty prawa miejscowego regulujące kwestie gospodarki odpadami od 1.07.2013:
Uchwała Nr VII/31/15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos
UCHWAŁA NR XXXI/141/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos.
Uchwała Nr XLVI/200/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XVII/62/15 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
UCHWŁA NR XXXI/140/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

ZAŁĄCZNIK NR 1 XXXI/140/16 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych.

- ZAŁĄCZNIK NR 2 XXXI/140/16

UCHWAŁA NR XLVI/199/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos.

4. ODPADY PO NOWEMU 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami tj. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy (tzn. przebywają stale lub tymczasowo, spożywają posiłki, przechowują majątek) przejęła Gmina.
Obowiązek ten nie dotyczy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np.: sklepów, kwiaciarni, zakładów fryzjerskich, lokali gastronomicznych, szkół, przychodni zdrowia, domków letniskowych itp.). Właściciele tych i innych przykładowych nieruchomości zawierają indywidualne umowy z firmami wywozowymi (wpisanymi do rejestru działalności regulowanej) na poprzednich warunkach.

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wnosić na rachunek Gminy Kampinos lub w kasie Urzędu Gminy Kampinos.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY 
Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie ‘drugie życie’, tzn. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny.
Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i oszczędzasz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.
Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę i energię. Z odpadów mogą powstać np.: chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.
Pamiętaj:
- zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
- wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
- wybierając się na zakupy zabieraj ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zużycie plastikowych torebek, a przynosząc do domu torby foliowe, warto wykorzystać je, np. jako worki na śmieci,
- zwróć uwagę na to, co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
- do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.


W naszej gminie obowiązuje trzy-workowy system na odpady segregowane i pojemnik na odpady zmieszane.
Oto co należy, a czego nie wolno wrzucać do kolorowych worków.


Jeśli wystawisz jeden pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 120l i jeden lub więcej worków selektywnie zebranych o łącznej pojemności minimum 120l, wtedy spełnisz wymogi segregacji i zapłacisz 9 zł za osobę.
Ogólną zasadą naliczania opłat za segregację jest warunek - ilość odpadów segregowanych ma być równa lub większa od ilości odpadów zmieszanych.

Worki na segregację zapewni Gmina, zaś informacja o pojemnikach na odpady zmieszane będzie podana po rozstrzygnięciu przetargu na wybór firmy odbierającej odpady.

Pozostałe odpady, takie jak:
- przeterminowane leki - wrzucamy do pojemnika ustawionego w aptece, ul. Chopina 9A. 
- zużyte baterie - wrzucamy do pojemników ustawionych w Szkole, w Urzędzie Gminy, w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym lub możemy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Kampinos, ul. Niepokalanowska 4;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - pochodzący z gospodarstw domowych do podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub możemy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Kampinos, ul. Niepokalanowska 4;

Zużyty sprzęt możemy również oddać bezpłatnie do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu. Sprzedawcy są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. 


- odzież - wrzucamy do pojemników ustawionych w Kampinosie przy Zespole Sportowo-Rekreacyjnym oraz przy ośrodku zdrowia, w Łazach w Świetlicy Lipa, w Zawadach przy Straży Pożarnej, w Wiejcy przy Straży Pożarnej oraz przy sklepie - Wiejca 19. 
- lampy żarowe, halogenowe, świetlówki - oddajemy do sklepów ze sprzętem elektrycznym i oświetleniowym lub lub możemy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Kampinos, ul. Niepokalanowska 4;
- chemikalia - w tym: opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach odpadowych powinny być przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Kampinos, ul. Niepokalanowska 4; 
- bioodpady (liście, trawę, odpadki spożywcze i kuchenne z wyjątkiem odpadów mięsnych) – należy poddawać kompostowaniu na terenie nieruchomości na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości. Można je również oddać bez opakowań do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Kampinos, ul. Niepokalanowska 4 - odpady biodegradowalne przyjmowane są tylko w piątki i soboty. 

Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt.

Przed wrzuceniem papieru do worka usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe. Jedna tona makulatury pozwala ochronić przed ścięciem aż 17 drzew.
Plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił on bardzo szybko drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu na swoją niższą cenę. Jest jednak mało bezpiecznym tworzywem ze względu na to, że nie ulega biodegradacji, rozkładając się w glebie tworzy niebezpieczną substancję. Recykling plastiku pozwala przetworzyć go na następny, ograniczając produkcję nowego. Poddając tworzywa sztuczne ponownej obróbce oszczędzamy węgiel, ropę naftową oraz redukujemy zużycie energii elektrycznej.
Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy.
Przykładowo: produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową od początku, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ, jaki ma na środowisko produkcja aluminium.