Dziś jest Środa, 16.08.2017,imieniny Joachima, Nory, Stefana
Strona główna »  Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne

wstecz
drukuj

2010-08-25 10:45:17

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM


STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Przypominamy o składaniu wniosków na stypendium szkolne do 15 września 2016r.


Stypendium szkolne.
Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- zamieszkują na terenie Gminy Kampinos,
- rozpoczynają lub kontynuują naukę, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- miesięczny dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514,00 zł. od 1 października 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające sytuację rodziny ucznia, w tym m. in.:


- zaświadczenie bądź decyzję o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (tj. zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, bądź mieszkaniowych, przy czym do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych, takich jak np. jednorazowe świadczenie pieniężne)
za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. za sierpień;
- zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia, bądź oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
- odcinki renty lub emerytury, w przypadku otrzymywania świadczeń z ZUS-u lub KRUS-u;
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku pozostawania bez pracy
(z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w PUP;
- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za wymagany rok kalendarzowy – nakaz płatniczy (miesięczny dochód
z 1 ha przeliczeniowego jest równy 208,83 zł od 1 października 2015 r.)
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny prowadzących działalność gospodarczą w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku;

- kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie;
- inne dokumenty potwierdzające przychód miesięczny;
- imienne dowody poniesienia wydatków z przeznaczeniem na stypendium szkolne (tj. faktury VAT, rachunki, zaświadczenia ze szkoły wystawione na wnioskodawcę), które mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowanych przy rozliczaniu stypendium szkolnego.

Rachunki będą rozliczane w dwóch transzach zgodnie z wydaną decyzją tj. do I transzy należy dołączyć rachunki za okres: od 1 lipca 2016 r. do 31 października 2016 r., a do II transzy od 02.01.2017 r. do 30.04.2017 r.

UWAGA!

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2016 r.

Zasiłek szkolny


Przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

- śmierć, ciężki wypadek lub nagła choroba jednego lub obojga rodziców bądź prawnych opiekunów,
- klęska żywiołowa,
- utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodziny ucznia,
- urodzenie dziecka,
- ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia,
- wydatki związane z długotrwałą chorobą ucznia,
- inne, szczególne okoliczności, utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub naukę ucznia.


Zasiłek przekazywany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych 
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, po złożeniu stosownego wniosku wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku (zaświadczenie z policji, lekarskie, dokument USC, inne).

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy Kampinos w pok. nr 6

Kierownik Referatu ds. Organizacji Kadr i Obsługi Oświaty

tel. (22) 725 00-40 wew.219
e-mail: a.wieckowska@kampinos.pl

 

Załączniki

Typ Temat
załącznik Regulamin
załącznik Wniosek o stypendium
załącznik Wniosek o zasiłek
załącznik Postanowienie dyrektora szkoły
załącznik Katalog wydatków kwalifikowalnych