Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

XLVII SESJA RADY GMINY KAMPINOS

29.06.2022r.

Udostępnij

Serdecznie zapraszam na XLVII Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się
w dniu 29 czerwca 2022r. (środa) o godz. 18.00 w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A Nr 30 A  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 20 czerwca 2022 r.

4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.

5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.

6. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Kampinos za 2021 rok.

a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kampinos za 2021 rok.

b) debata nad Raportem o stanie Gminy Kampinos za 2021 rok.

7. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały Nr XLVII/301/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos wotum zaufania za rok 2021.

2) Projekt uchwały Nr XLVII/302/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2021 r.,

b) sprawozdanie finansowe Gminy Kampinos za 2021 r.,

c) informacja o stanie mienia Gminy Kampinos,

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o  przedłożonych  przez Wójta Gminy Kampinos sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2021 rok,

e) głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.

3) Projekt uchwały Nr XLVII/303/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o wykonaniu budżetu Gminy
za rok 2021 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos.

b) przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos.

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos
z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

4) Projekt uchwały nr XLVII/304/22 w sprawie ustalenia dopłat do cen 1 m3 odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kampinos na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

5) Projekt uchwały Nr XLVII/305/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

6) Projekt uchwały Nr XLVII/306/22 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

8. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Udostępnij