Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Dodatek osłonowy

W związku z opublikowaniem w dniu 18 stycznia 2024 r. rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek osłonowy od 19 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł. Dochód obliczany jest z roku 2022.

Udostępnij

Wnioski można składać osobiście w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kampinosie, ul. Szkolna 2A , pok. nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany). Wnioski składane drogą elektroniczną muszą być opatrzone podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.  Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo  w terminie do 30 czerwca 2024 r. O dodatek może wystąpić obywatel polski zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski.

 

Dodatek osłonowy w 2024 roku  wyniesie:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy –  w przypadku osób, które opalają domy węglem:

  •  286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  •  429 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 dla gospodarstwa domowego, które składa się z co najmniej 6 osób.

Przyznanie dodatku nie ma formy decyzji. Jeśli wnioskodawca poda adres email, przesyłana jest informacja o przyznaniu. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, informację o przyznaniu można odebrać w ośrodku. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Odmowy przyznania dodatku będą wydawane w formie decyzji. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 46 725 00 05.

Wniosek do pobrania na stronie:

Dodatek osłonowy – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Udostępnij