Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Dodatek węglowy – trwa jeszcze proces legislacyjny

Szanowni Mieszkańcy,

Udostępnij

W związku z licznymi zapytaniami, informujemy, że zgodnie z art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, minister właściwy do spraw energii miał określić, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Teraz związki samorządowe mają 5 dni na składanie uwag do dokumentu.

Powyższe oznacza, że trwa jeszcze proces legislacyjny, którego postępy można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/) i dopiero po przyjęciu rozporządzenia będzie można składać wnioski o wypłatę ww. świadczenia.

Wszystkie niezbędna formularze, dla Państwa wygody,  udostępnimy niezwłocznie na naszych stronach.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Z dostępnego na stronie RCL wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego wynika, iż zawiera on dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego. Weryfikacja tych danych przez gminę jest konieczna, w szczególności z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy, co wynika z przepisu art. 2 ust. 4 ustawy. We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania, co jest istotne przy ustalaniu właściwości miejscowej gminy, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.

Dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku, jeśli spełniamy kryteria wynikające ze sposobu ogrzewania, będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W proponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

W załączeniu Projekt rozporządzenia z dnia 09.08.2022 r.

Udostępnij