Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Dodatek węglowy – zmiany po 3 listopada 2022 r.

Ustawą z dnia 27 października 2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadzono zmiany w przyznaniu dodatku węglowego między innymi:

Udostępnij

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie. Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Trzeba mieć również na uwadze, że w takiej sytuacji dodatek może zostać przyznany w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (z którego sporządzana jest notatka służbowa).

Należy jednocześnie pamiętać, że nie można przyznać kilku dodatków węglowych dla wielu gospodarstw domowych mieszkających w jednym lokalu mieszkalnym.

Przyznanie dodatku węglowego dla gospodarstw korzystających ze źródeł niezgłoszonych do CEEB lub zgłoszonych po 11 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z art. 2 ust 15g ustawy o dodatku węglowym, może on być przyznany gospodarstwu, które dokonało zgłoszenia źródła do CEEB po 11 sierpnia 2022 r. lub w ogóle nie dokonało zgłoszenia takiego źródła. Wobec takich wnioskodawców, organy gminy muszą przeprowadzić wywiad środowiskowy (z którego sporządza się notatkę służbową) w celu potwierdzenia, że wykorzystywane źródło ogrzewania uprawnia do otrzymania dodatku węglowego. Warto jednocześnie zauważyć, że art. 2 ust. 15g nie daje możliwości przyznania dodatku w przypadku gdy w ramach prowadzonej przez gminę weryfikacji stwierdzone zostanie, że zgłoszona do CEEB zmiana deklaracji po 11 sierpnia 2022 r. nie odpowiada stanowi faktycznemu lub jest dokonywana wyłącznie w celu nabycia prawa do dodatku (np. zmiana w CEEB kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe, zmiana w CEEB paliwa wykorzystywanego w wpisanym już w CEEB kotle na paliwo stałe – np. z drewna na węgiel).


Zmiany wprowadzone do ustawy wskazują , że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed 3 listopada b.r. będą stosowane przepisy znowelizowane.

Osoby które otrzymały decyzje odmowne lub wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania z powodu zamieszkiwania kilku rodzin pod jednym adresem mogą złożyć ponownie wniosek o wypłatę  tego dodatku.

Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kampinosie ul. Szkolna 2a od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 r.

Sporządziła: Beata Rutkowska

Udostępnij