Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

INFORMACJA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ „KAMPINOS”

Informuję Członków Spółki Wodnej „Kampinos”, iż w dniu 15 marca br. odbyło się Walne Zgromadzenia Delegatów Spółki.

Udostępnij

Na podstawie przedłożonych przez Zarząd Spółki oraz Komisje Rewizyjna Spółki sprawozdań z działalności naszej organizacji za 2023 r. informuję, iż Walne Zgromadzenia udzieliło obecnemu Zarządowi Spółki absolutorium, co oznacza, że ponownie delegaci pozytywnie ocenili pracę zarządu w 2024 r.

                Przypominam, iż przełom 2024/2025 r. to ostatni rok pracy zarządu w obecnym składzie. Wiosną 2025 roku upłynie piąty rok tej kadencji i trzeba będzie wybrać, zgodnie ze statutem i ustawą prawo wodne, nowy zarząd na kolejną 5-letnia kadencję. Trzeba będzie też odnowić skład zespołu delegatów na walne zgromadzenia, ponieważ i części delegatom kończy się kadencja.

                To tak tytułem wstępnego kalendarza wyborczego na 2025 rok.

                Informuję, iż niebawem, w zakładce strony internetowej urzędu gminy dotyczącej naszej spółki, będziecie mogli Państwo zapoznać się z dokumentami (sprawozdania i uchwały) z Walnego Zgromadzenia.  Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. Ściągalność składek niestety spadła o 6 %, w porównaniu z 2022 rokiem,  i wyniosła 90%. Przypominam, że ściągalność składek ma zasadnicze znaczenie w przyznawaniu dotacji przez różne podmioty. Ilość funduszy pochodzących ze składek ma też duże znaczenie w planowaniu wystąpień o dotacje czy realizację zadań statutowych, które są finansowane wyłącznie ze składek. Niestety zdążają się nadal osoby, które nie widzą celowości systematycznego regulowania zobowiązań finansowych wobec spółki lub ich unikają. Przypominam, że art.454 ust.1 ustawy prawo wodne stwierdza wprost: Jeżeli osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona, są obowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz tej spółki.

Tak więc wszystkie osoby, bez względu na to czy są czy nie są członkami spółki wodnej, są zobowiązane do świadczeń na rzecz spółki. „Dobrowolność” która jest nieraz podnoszona w rozmowach na temat funkcjonowania spółki dotyczy wyłącznie członkostwa a nie świadczeń.

  1. Nadal rozwijaliśmy i podtrzymywaliśmy współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego (w tym przede wszystkim z Urzędem Gminy Kampinos) i województwa w kierunku pozyskiwania dotacji a co za tym idzie, szerszym działaniem spółki w terenie.
  2. Powyższe spowodowało, że w 2023 roku wydaliśmy na konserwację urządzeń melioracji wodnych kwotę ponad 246 tysięcy złotych, co jest swoistym rekordem w historii spółki. W tym roku wydatki na konserwację urządzeń przewidujemy na nieco wyższym poziomie.
  3. Nasze działania w 2023 r. miały miejsce na terenie 11 sołectw. I tu też odnotowaliśmy znaczące rozszerzenie działalności w porównaniu z 2022 rokiem.

Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją w zakładce spółki na stronie internetowej urzędu.

                Jak jesteście Państwa świadkami, mokre miesiące zimowo- wiosenne, po rak kolejny pokazują fatalny stan urządzeń melioracyjnych na naszym terenie. Dotyczy to praktycznie wszystkich sołectw, w których spółka posiada „pod opieką” urządzenia melioracyjne.

                Naszym zdaniem, jeden fakt jest niezaprzeczalny – tam, gdzie przez ostatnie 4 lata, obecny zarząd spółki podejmował działania konserwacyjne, nie stwierdzano podtopień!

                Jak co roku, działania spółki prowadzone są już od stycznia danego roku. Jak zdajecie sobie Państwo sprawę, działalność spółki w terenie jest specyficzna i uzależniona od szeregu warunków, a prowadzenie prac, generalnie, może mieć charakter okresowy (warunki pogodowe, istniejące zasiewy, przebieg prac polowych).

                W tym roku prowadziliśmy już prace konserwacyjne w Rzęszycach, Podkampinosie, Kwiatkówku, Wolni Pasikońskiej, Strzyżewie , Wiejcy i Kampinosie. Były to prace zaplanowane do wykonania w 2024 roku, jak i takie, które wynikały z aktualnych, pilnych i nieoczekiwanych potrzeb.

                Niestety zarząd nie jest w stanie, z uwagi na ograniczenia finansowe, podejmować interwencje czy prowadzić prac na szerokim froncie.

 Z okazji zbliżających się Świąt Zarząd Spółki składa Państwu najserdeczniejsze życzenia.

A oto kilka zdjęć z tegorocznych prac. I pamiętajcie wszyscy Państwo – spółka wodna nie tylko stara się poprawić poziom wód gruntowych na gruntach rolnych, ale poprzez swoje działania bezpośrednie, czy pośrednie, wpływa na stan Waszych zabudowań, dróg czy miejsc wypoczynku.

Udostępnij