Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Wójt Gminy Kampinos przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Kampinos

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023″.

Udostępnij

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 ze zm.).

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Kampinos oraz działające aktywnie na terenie Gminy, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

15 grudnia 2022 r. – publikacja informacji oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych ‘Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi…’

10 stycznia 2023 r. – spotkanie z dyskusją, godz. 9.00, Zespół Rekreacyjno Sportowy, Kampinos A Nr 30A

16 stycznia 2023 r. – zakończenie konsultacji

17 stycznia 2023 r. – przygotowanie raportu końcowego oraz ogłoszenie wyników, następnie przyjęcie Programu współpracy na rok 2023 przez Radę Gminy Kampinos.

Informacje o przebiegu i wynikach konsultacji uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 udostępnione są na stronie internetowej www.kampinos.pl, w BIP (www.bip.kampinos.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos.

Udostępnij