Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

Informacja związana z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego

W marcu br. kontynuowane będą badania przyrodnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego

Udostępnij

Przewidywane zakresy badań przedstawiono poniżej:

1. Siedliska przyrodnicze (botanika) – rozpoznanie podobszaru A w celu zlokalizowania potencjalnych siedlisk przyrodniczych, w trakcie kontroli odnotowywane będą również lokalizacje stwierdzanych chronionych mchów i porostów.

2. Płazy (herpetofauna) – podobszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik 1).

3. Ptaki (ornitofauna) – obszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik 2).

4. Ssaki naziemne i wodne (teriofauna) – podobszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik 3).

Założenia dla inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych

W marcu odbędzie się pojedyncza kontrola w wyznaczonych na mapie miejscach. Są to miejsca o otwartych pól uprawnych, o potencjalnie niskiej wartości przyrodniczej (brak cennych siedlisk, czy rzadkich chronionych gatunków). Odwiedzane będą lokalizacje na terenach otwartych w całym podobszarze A.

Założenia dla inwentaryzacji płazów

Prace obejmą swym zakresem:

– wizyty w potencjalnych siedliskach płazów – podmokłe łąki, starorzecza, śródpolne oczka wodna, oczka wodne przy zabudowaniach

– wizyty w lokalizacjach mogących stanowić ważne miejsca dla migracji płazów

Założenia dla inwentaryzacji ptaków

Prace obejmą swym zakresem:

– wizyty i liczenia ptaków w lokalizacjach mogących gromadzić stada ptaków przelotnych (podmokłe łąki, zbiorniki wodne, duże pola, wysypiska)

– całodniowe obserwacje przelotu prowadzone z 5 punktów obserwacyjnych (3x w miesiącu)

– obserwacje przelotu ptaków za pomocą radaru ornitologicznego z dwóch lokalizacji – rejon Szymanowa i rejon Baranowa

– inwentaryzacja gniazd bociana białego, kolonii gawronów i liczenie gniazd

– rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych dotyczących ptaków lęgowych – nasłuchy żurawi, dzięcioła średniego

Założenia dla inwentaryzacji ssaków

Prace swym zakresem obejmą:

– nocne obserwacje ssaków w krajobrazie rolnym. Obserwacje będą realizowane za pomocą nokto- i termowizji z wyznaczonych transektów prowadzonych drogami utwardzonymi i częściowo drogami polnymi.

– kontrole dzienne cieków i większych zbiorników wodnych w celu zinwentaryzowania siedlisk wydry i bobra europejskiego.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

Obszarem prac będą ogólnodostępne tereny – polne drogi, łąki, pola, lasy, niewygrodzone zbiorniki wodne i rzeki. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.

Prace obejmą obserwacje, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań – bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Obserwacje w zakresie ptaków, ssaków i siedlisk przyrodniczych zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, poza dwoma wyjątkami:

– obserwacje płazów mogą wiązać się z bezpośrednim kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania ustnej zgody na dostęp do zbiorników wodnych na terenie posesji,

– drugim szczególnym przypadkiem są obserwacje ptaków za pomocą radaru ornitologicznego, gdzie niezbędne jest zlokalizowanie urządzenia wielkości niewielkiej zabudowanej przyczepy. Kwestia udostępnienia terenu będzie wiązała się z pisemną umową z właścicielami posesji. Badania radarowe nie wiążą się z zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt – praca urządzenia odbywa się na tej samej zasadzie co radarów powszechnie użytkowanych na żaglówkach i innych niewielkich jednostkach pływających.

Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji płazów w zbiornikach wodnych?

– herpetolog odwiedzi zbiorniki wodne za dnia i oceni obecność w nich płazów,

– w zasadnych przypadkach zostanie użyta siatka herpetologiczna w celu krótkotrwałego schwytania płazów i identyfikacji gatunku,

– wykonanych zostanie kilka zdjęć dokumentujących zbiornik i jego bezpośrednie otoczenie oraz znalezione płazy (bez rejestracji danych osobowych – bez fotografowania mieszkańców i ich domów),

– pobyt na terenie posesji ograniczony będzie do minimum.

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

Centralny Port Komunikacyjny

Udostępnij