Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

IV Sesja Rady Gminy Kampinos

Serdecznie zapraszam na IV Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
  1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 10 czerwca 2024 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Kampinos za 2023 rok.

a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kampinos za 2023 rok.,

b) debata nad Raportem o stanie Gminy Kampinos za 2023 rok.

7. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos wotum zaufania za 2023 rok.

2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2023 r.;

b) sprawozdanie finansowe Gminy Kampinos za 2023 r.;

c) informacja o stanie mienia Gminy Kampinos;

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Wójta Gminy Kampinos sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2023 r.;

e) głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.

3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos za 2023 rok;

b) przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej;

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos za 2023 r.;

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

4) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

5) Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

6) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2024 r.

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Błażejewska

Udostępnij