Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Jednogłośne wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójt Gminy Kampinos

XLVII Sesja Rady Gminy Kampinos

Udostępnij

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy Kampinos. W trakcie obrad odbyła się debata nad Raportem o Stanie Gminy Kampinos za 2021 r.  Następnie pod głosowanie poddane zostały projekty uchwał: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos wotum zaufania za 2021 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos z tytułu wykonania budżetu za

2021 r.

Debatę rozpoczęła przeprowadzona przez Wójt Gminy prezentacja zawierająca istotniejsze dane i wnioski płynące z treści Raportu. Po prezentacji głos zabrał Przewodniczący Rady – Krzysztof Sucharski, który odniósł się do ważnych problemów stojących przed naszą społecznością,

w tym: pogłębiającego się niekorzystnego trendu demograficznego, ochrony powietrza w aspekcie wysokich cen oraz utrudnionej dostępności ekologicznych źródeł ogrzewania, przy jednoczesnym niedoborze tradycyjnych nośników energii. Po zakończeniu debaty obecni na Sali Radni jednomyślnie udzielili Wójt Gminy wotum zaufania, a po  zapoznaniu się z wymaganymi sprawozdaniami, informacjami i opiniami, również jednogłośnie, udzielili Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Wójt Monika Ciurzyńska podziękowała Radnym za aprobatę jej działań w 2021 r. podkreślając, iż dobre wykonanie budżetu i efektywna realizacja postawionych przed nią zadań, to duża zasługa wszystkich pracowników Urzędu Gminy, za co im podziękowała. Następnie Rada Gminy dokończyła realizację przewidzianego w tym dniu porządku obrad.

Udostępnij