Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Od 14 czerwca w Urzędzie Gminy Kampinos działać będzie Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste powietrze”.

Punkt znajdować się będzie w Urzędzie Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, w Kampinosie w pokoju nr 10.

Udostępnij

Punkt prowadzić będzie wsparcie w zakresie:

  • udzielania informacji o Programie,
  • wsparcia Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
  • zapewnienia stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu – stanowisko spełniające wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk,
  • zapewnienia dostępności materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie,
  • przekazywania do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie,
  •  pomocy Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt znajdować się będzie w Urzędzie Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, w Kampinosie w pokoju nr 10.

Pytania kierować można na adres: fundusze@kampinos.pl, lub telefonicznie pod numer 22 725 00 40 wew. 226.

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  •  właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  •  wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje dwie grupy Beneficjentów:

  • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
  • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,

1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W Gminie Kampinos zaświadczenie wydawane jest w Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Szkolnej 2A w Kampinosie.

Więcej informacji o programie „Czyste powietrze” znaleźć można pod adresem: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/https://czystepowietrze.gov.pl/

Udostępnij