Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Ogłoszenie o naborze

na stanowisko Kierownika Klubu Senior +

Udostępnij

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu „Senior +” w Kampinosie  utworzonego w ramach Programu

Wieloletniego „Senior+” 2021 – 2025

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie

Ul. Szkolna 2 A

05 – 085 Kampinos

tel. 22 725 00 05

1. Wymagania niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe,  rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
 3. Co najmniej  3 – letni staż pracy w pomocy społecznej.
 4. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 5. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 9. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania  dodatkowe

 1. Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu „Senior +” powinna posiadać wiedzę w zakresie specyfiki pracy w Klubach „Seniora +”.
 2. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi.
 3. Znajomość przepisów:
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876),
 • Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025.
 1. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.
 2. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu „Senior +”.
 2. Realizacja programu działalności Klubu „Senior +”.
 3. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,
 4. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie.
 5. Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją.
 6. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków

Klubu Senior +.

 1. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu.
 2. Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in.: listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników Klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia.
 3. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów.
 4. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie.
 5. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów.
 6. Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów.
 7. Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów.
 8. Organizowanie form wsparcia dla Seniorów.
 9. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu
 10. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc.
 11. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów.
 12. Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów.
 13. Dokonywanie w ramach budżetu Klubu „Senior +” stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć.
 14. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu „Senior+”.
 15. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu.
 16. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych w zajęciach.
 17. Reprezentowanie Klubu „Senior +” na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Miejsce wykonywania pracy: Klub „Senior +”, 05 – 085 Kampinos, Kampinos A, 30 A.
 2. Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie „Senior +”, współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Okres zatrudnienia: od stycznia 2022 roku.
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę 0,5 etatu.

5. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopię świadectw pracy (jeśli takie posiada).
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 8. Podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
 9. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.
 11. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej.
 12. Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.
 13. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

6. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie, w zamkniętych kopertach do dnia 7 stycznia 2022 roku do godziny 12.00 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem

„Nabór na stanowisko Kierownika Klubu „Senior +”.

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kampinosie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej  6 %.

8. Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki lub telefonicznie tel. 22 725 00 05;

 1. Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach:

Pierwszy etap: Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sporządzeniu listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nastąpi telefoniczne powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu.

Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie. 

Drugi etap: Z  kandydatami spełniających wymagania  zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminach ich przeprowadzenia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Komisja Rekrutacyjna wyłoni kandydata,  który  uzyskał najwyższą liczbę punktów. 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie, stronie internetowej Ośrodka, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do:

– odwołania konkursu bez podania przyczyny,

– nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia  odpowiedniego kandydata.

Z up. WÓJTA

Beata Rutkowska

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Udostępnij