Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej

oceniającej oferty w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Udostępnij

Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na członka komisji konkursowej oceniającej oferty
w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. Konkursy zostały ogłoszone w dniu w 10 stycznia 2022r. Kandydatów należy zgłaszać do 20 stycznia 2022 roku
na jednym z dwóch załączonych formularzy.

Wójt Gminy Kampinos – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kampinos podmiotom uprawnionym w formie wsparcia projektów w zakresie:

  1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos poprzez wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno – sportowych, meczów/zawodów.
  2. Rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2022 roku.

Kandydaci do pracy w komisji:

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać wyłącznie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt 1) – 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. 

Kandydat na członka komisji konkursowej powinien posiadać wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych wskazanych w ogłoszeniu, oraz nie może reprezentować organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1) – 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczących w konkursie ogłoszonym w dniu 10 stycznia 2022 r., którego oferty podlegać będą ocenie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział
w pracach komisji konkursowej oraz zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 20 stycznia 2022 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Zgłoszenia na formularzach

Wypełnione formularze dla kandydatów na członków komisji konkursowych z zakresu:

  1.  „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos poprzez wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno – sportowych, meczów/zawodów”  należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
  2. „Rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos
    oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2022 roku” należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2, 

należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos (pok. nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

z dopiskiem „Kandydat do Komisji Konkursowej”.

Kandydatów na członków Komisji konkursowych Wójt Gminy Kampinos powoła odrębnym  Zarządzeniem. Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia.
Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela p. Aneta Wojcieska  pod nr tel. (22) 725-00-40
wew. 220.

Udostępnij