Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

z zakresu

Rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2022 roku

Udostępnij

Wójt Gminy Kampinos działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2022 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy, z zakresu

Rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom
w 2022 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z treścią Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Org.0050.4.2022 z dnia 10.01.2022 roku.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie WSPARCIA tych zadań wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Podmiot ubiegający się o zlecenie realizacji zadania zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 20% całościowych kosztów zadania publicznego przy czym wkład finansowy musi stanowić przynajmniej 10% całkowitych kosztów zadania.

Wysokość środków na realizację zadań publicznych została określona na podstawie Budżetu Gminy Kampinos na rok 2022 oraz Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos
z NGO na 2022 rok i wynosi 30 000 zł.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Dotacje przyznane zostaną na zasadach określonych w Ustawie oraz w Programie Współpracy Gminy z NGO na 2022 rok.

Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności na pokrycie zaległości i zobowiązań.

Wysokość wsparcia finansowego uzależniona będzie od oceny merytorycznej zadania
i kalkulacji kosztów jego realizacji oraz liczby przyjętych ofert.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą
w okresie od dnia podpisania umowy na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2022 r.

Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty od dnia zawarcia umowy do określonego umową czasu zakończenia zadania.

Wyłoniony w konkursie Podmiot zobowiązany będzie realizować zadanie w taki sposób,

aby Świetlica Środowiskowa zapewniała:

 1. opiekę i wychowanie dzieci i  młodzieży korzystającej z placówki;
  1. dożywianie;
  1. pomoc w nauce;
  1. organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;
  1. udzielanie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
  1. prowadzenie zajęć profilaktycznych w obszarze uzależnień i zajęć specjalistycznych,
   w tym socjoterapii dla dzieci, konsultacji pedagogicznych i poradnictwa dla rodziców;
  1. współpracę z rodzicami lub opiekunami dzieci, z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi i terapeutycznymi, a także Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kampinosie,
  1. działania integracyjne dla społeczności lokalnej.
 1. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by podmiotami działań były dzieci                                i młodzież zamieszkująca na terenie Gminy Kampinos.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.).
 3. Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany będzie do:
 4. realizowania zadania zgodnie z przygotowanym przez siebie i zaakceptowanym 
  przez gminę harmonogramem i kosztorysem.
 5. utworzenia i prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych
  na realizację zadania,
 6. poddawania się bieżącej i okresowej kontroli i ocenie realizacji zadania, składania sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z postanowieniami i w terminami określonymi
  w umowie. Sprawozdanie musi być zgodne wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) – oraz posiadać załączniki w niej wymienione. Do sprawozdania należy dodatkowo dołączyć Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego (załącznik nr 1) oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innej dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz finansowych środków własnych
  lub pozyskanych z innych źródeł i przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji związanej z realizacją zadania,
 7. W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach  dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty zostaną uznane za  kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

– są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, a także są niezbędne do jego realizacji, 

– są uwzględnione w budżecie zadania, w  pozycji w ramach której są rozliczane,

– są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,

– odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego dofinansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania, nie związane z obsługą zadania),

– zostały poniesione w trakcie realizacji zadania (tj.  z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy oraz po jej zakończeniu),

– są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo odzwierciedlone
w ewidencji księgowej (oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

5. Wkład własny w formie pracy wolontariusza musi zostać udokumentowany na podstawie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy Zleceniobiorcą a wolontariuszem i zawierać wszystkie niezbędne dane do zweryfikowania rodzaju pracy i jej wyceny.

6. Oferent może powierzyć realizację zadania jedynie osobom, które nie figurują w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestrze z dostępem ograniczonym (Rejestr) w rozumieniu ustawy z dnia 13.05.2006 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom o przestępczości na tle seksualnym.

7. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.

8. W okresie zawieszenia funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej, tj. w czasie, w którym wyłoniony w Konkursie podmiot nie będzie mógł realizować zadania, więc nie będą realizowane żadne zajęcia (w szczególności z powodu wystąpienia obostrzeń wynikających ze stanu epidemii COVID-19 lub innego rodzaju siły wyższej, ale też z innych przyczyn,                     w tym leżących po stronie tego podmiotu), nie będą refundowane żadne koszty określone              w niniejszym ogłoszeniu, w tym koszty pracownicze, z wyjątkiem opłat związanych                       z odbiorem odpadów.

Z podmiotem, który będzie realizował zadanie, zostanie podpisana umowa, zgodnie
ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania
tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie czytelnie sporządzonej i kompletnej oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.
do godz. 18.00
,w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

W konkursie dopuszcza się złożenie jednej oferty przez ten sam podmiot lub oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Na kopercie powinny zostać umieszczone następujące informacje:

 1. Pełna nazwa oferenta/oferentów wraz z adresem
 2. Nazwa zadania zgodnie z ogłoszeniem.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01 lutego 2022 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, (pok. nr 1).

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu ofert przez Wójta Gminy Kampinos nastąpi
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ostatecznego terminu wyznaczonego dla przyjmowania ofert.

TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty będą oceniane prze komisję konkursową pod względem formalnym i merytorycznym.

Zgodnie z treścią Rozdziału XII „Rocznego Programu współpracy Gminy Kampinos
z organizacjami pozarządowymi… na rok 2022” oraz ustawy, oceny ofert dokona Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.

Przy ocenie będą brane po uwagę kryteria określone w Ustawie w art. 15, ust. 1, pkt. 1 – 6 oraz w Zarządzeniu Wójta, a ponadto:

– korzyści płynące dla mieszkańców Gminy Kampinos z realizacji zadania;

– realizację zadania na terenie Gminy Kampinos, z wykorzystaniem aktualnej infrastruktury technicznej, rekreacyjnej, sportowej, rozrywkowej;

– przedstawienie oferty, z której będzie mogła skorzystać jak największa liczba mieszkańców Gminy Kampinos – dzieci, młodzież i dorośli;

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Kampinos,
po uprzednim zapoznaniu się z oceną Komisji.

Lista podmiotów, którym przyznano dotacje, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kampinos.pl), na stronie internetowej gminy (www.kampinos.pl)
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wzory druków dostępne będą na stronie www.bip.kampinos.pl, w zakładce OTWARTE KONKURSY OFERT.

Niniejsze Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Org.0050.4.2022 z dnia 10.01.2022 roku, dotyczącego ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Informacji i wyjaśnień udziela:

Aneta Wojcieska, UG Kampinos, pokój nr 7, tel. (22) 718 91 10.

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta Gminy Kampinos  z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos
oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom przeznaczono w 2020 roku kwotę 40 000 zł, a w roku 2021 kwotę 30 000 zł.

Przetwarzanie danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych
w realizację projektów

Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

W przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych
w realizację projektu, oferent zobowiązany jest posiadać pisemną zgodę tych osób
na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę na udostępnianie
ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu
oraz przeprowadzanych na zlecenie Wójta Gminy Kampinos ewaluacji. W szczególnych przypadkach (np. kiedy charakter świadczonej usługi uzasadnia potrzebę zachowania anonimowości beneficjenta) Wójt może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego zobowiązania.

Udostępnij