Imieniny: Artemona, Justyny, Przemysławy

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wójt Gminy Kampinos zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o wypełnienie zamieszczonego pod niniejszym tekstem formularza i przekazanie go w terminie do 20 stycznia 2023 r. do Urzędu Gminy Kampinos.

Udostępnij

Wniosek może być złożony w formie pisemnej na adres ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos lub podpisany elektronicznie i złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków, dla którego Operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to program który przewiduje bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dopuszcza także finansowanie obiektów posiadających wpis do Gminnej ewidencji zabytków. Wysokość dofinansowania to maksymalnie 98% wartości inwestycji.

Gmina Kampinos planuje realizację zadań inwestycyjnych w ramach następujących obszarów inwestycyjnych:

  1. finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca lub jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy;
  2. udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na:
  • nakłady konieczne, określone w art. 77 ww. ustawy,
  • wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ww. ustawy.

Każdy samorząd może złożyć maksymalnie 10 wniosków w trzech kategoriach, do:

  • 150 000 zł;
  • 500 000 zł;
  • 3 500 000 zł.
Udostępnij