Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Stypendia i zasiłki na rok szkolny 2022/2023

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Udostępnij

Stypendium szkolne przyznawane jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być: pożar mieszkania ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia, zalanie mieszkania ucznia, brak środków do życia w związku z utratą pracy przez rodzica/rodziców ucznia, nagła choroba ucznia, śmierć członka rodziny ucznia wspólnie zamieszkującego i gospodarującego.

Wszelkie informacje dotyczące przyznania stypendium i zasiłku szkolnego udzielane są w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie ds. Organizacji, Kadr i Obsługi Oświaty-pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 22 725 00 40 wew. 219.

Udostępnij