Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Stypendium szkolne dla dzieci obywateli Ukrainy w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583) Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, mogą […]

Udostępnij

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583) Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz. 1915  (…)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodzica zamieszkującego na terenie Gminy Kampinos, którego dziecko uczęszcza do szkoły (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 roku życia), w celu pokrycia kosztów związanych z edukacja.

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć 600 zł na osobę w rodzinie, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów. W związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy Kampinos tych dokumentów.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Kampinos pokój nr 6 tel. 22 725 0040 w 219.

Osoba pobierająca stypendium zobowiązana jest do powiadomienia UG Kampinos o każdej sytuacji mającej wpływ na przyznane stypendium (np. podjęcie zatrudnienia, zmiana miejsca zamieszkania, rezygnacja z nauki).

Przy składaniu wniosku niezbędny jest numer polskiego konta bankowego.

Udostępnij