Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywania obywatelom Ukrainy

Od początku wybuchu wojny w Ukrainie polskie rodziny, samorządy i firmy oferują schronienie osobom, które uciekły przed rosyjską agresją. Aby zrekompensować ponoszone przez nich koszty, w art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; dalej: specustawa) zostało przewidziane specjalne świadczenie pieniężne. Zasady przyznawania świadczenia określa projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 15 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 605).

Udostępnij

Wysokość świadczenia dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe ma wynosić 40 zł za osobę dziennie i będzie przysługiwać nie dłużej niż za 60 dni zapewniania zakwaterowania i wyżywienia.

Świadczenie będzie przyznawane za okres faktycznego pobytu uchodźców i płacone z dołu. To oznacza, że świadczenie będzie miało formę refinansowania poniesionych kosztów.

Uwaga!

Świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia mieszkania i wyżywienia Ukraińcom nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu.

Jeśli osoba zapewniła tylko zakwaterowanie (bez wyżywienia) również nie otrzyma rekompensaty w wysokości 40 zł.

Świadczenia będą przyznawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie, na wniosek osoby goszczącej u siebie ukraińskie rodziny. We wniosku trzeba podać podstawowe dane dotyczące osoby ubiegającego się o świadczenie oraz obywateli Ukrainy, którym zapewniono zakwaterowanie (ze wskazaniem dokładnych dat, w których miało to miejsce, oraz liczby takich osób).

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2) PESEL lub NIP składającego wniosek;

3) wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;

5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7) oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Ośrodek Pomocy Społecznej może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy w ww. wniosku, podano nieprawdę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Zgoda wojewody może dotyczyć:

1) indywidualnych spraw;

2) grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa – w przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

UWAGA!  Specustawa nie obejmuje obywateli Ukrainy posiadających zezwolenie na pobyt stały/czasowy, oraz którzy posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany. Takie osoby są objęte zwykłą ustawą o cudzoziemcach.

Więcej informacji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie

Szkolna 2 A, 05-085 Kampinos

e-mail: opieka@kampinos.pl, ePUAP: /OPSKampinos/skrytka

tel./fax 22 725 00 05


Załączniki w wersji edytowalnej:

https://samorzad.infor.pl/5436844,Aktywny-wzor-wniosku-o-40-zl-za-zakwaterowanie-i-wyzywienie-Ukraincow-PDF.html (wzór opracowany przez Infor.pl);

Udostępnij