Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2021 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu:

Udostępnij
  1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos poprzez wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/ rekreacyjno – sportowych, meczów/zawodów z wykorzystaniem gminnej infrastruktury sportowo – technicznej;

2. rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2021 roku.

Treść ogłoszeń dostępna pod poniższym linkiem:

http://www.bip.kampinos.pl/art/id/6699

Udostępnij