Imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Nabór wniosków

o udzielenie dotacji dla spółek wodnych,

Udostępnij

zgodnie z Uchwałą nr LIX/262/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2018 r., poz. 2309) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXVI/165/20 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2020 r., poz. 11416).

Dotacja może być przeznaczona na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Kampinos na pomoc finansową

dla spółek wodnych: 40 000,00 zł.

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej  kopercie (nazwa i adres spółki wodnej)
z dopiskiem „Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych”

na odpowiednim formularzu.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos lub przesłać pocztą.

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Do wniosku należy dołączyć:

1. odpis aktualnego dokumentu rejestrowego oraz statut spółki wodnej;

2. oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku;

3. potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej na rok budżetowy, w którym wnioskuje o udzielenie dotacji.

Spółki wodne ubiegające się o pomoc de minimis, powinny dołączyć:

1. zaświadczenia o wysokości pomocy de minimis, pomocy de minimis
w rolnictwie i rybołówstwie,  jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wysokości tej pomocy w tym okresie,
albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm. ).

III. ZASADY PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA:

Zasady udzielania dofinansowania działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowania realizowanych inwestycji na terenie Gminy Kampinos wykonywanych przez spółki wodne udzielanych w formie dotacji celowej przez Gminę Kampinos określa Uchwała Nr LIX/262/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Mazow.
z 2018 r., poz. 2309). Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Kampinos.

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

1. Wójt Gminy Kampinos zawiadamia pisemnie Wnioskodawcę o sposobie załatwienia.
2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kampinos  oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

1. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką
wodną a Gminą Kampinos.

2. Spółka wodna, która otrzyma dotację dokonuje rozliczenia, przedkładając rozliczenie końcowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/262/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 lutego 2018 r.

3. Wzór wniosku na realizację zadania przez spółki wodne w w/w zakresie został określony w załączniku nr 1 do w/w Uchwały.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Wniosek

2. Sprawozdanie

3. Uchwała Nr LIX/262/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 lutego 2018 r.

4. Uchwała Nr XXVI/165/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 listopada 2020 r.

Udostępnij