Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos

Serdecznie zapraszam na XXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 12 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A nr 30 A z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
 1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały Nr XXVI/161/20 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 • Projekt uchwały Nr XXVI/162/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Kampinos na 2021 rok
 • Projekt uchwały Nr XXVI/163/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Strzyżew
 • Projekt uchwały Nr XXVI/164/20 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kampinos
 • Projekt uchwały Nr XXVI/165/20 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
 • Projekt uchwały Nr XXVI/166/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2021 roku,
 • Projekt uchwały Nr XXVI/167/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • Projekt uchwały Nr XXVI/168/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
 • Projekt uchwały Nr XXVI/169/20 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 rok.
 • Zamknięcie obrad

Z poważaniem
Krzysztof Sucharski
Przewodniczący Rady Gminy

Udostępnij