Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

XXXIII SESJA RADY GMINY KAMPINOS

28 czerwca 2021r. (poniedziałek) o godz. 18.00

Udostępnij

Serdecznie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się
w dniu 28 czerwca 2021r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A Nr 30 A  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 17 maja 2021 r. i XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 24 maja 2021 roku.

4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.

5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.

6. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Kampinos za 2020 rok.

a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kampinos za 2020 rok.

b) debata nad Raportem o stanie Gminy Kampinos za 2020 rok.

7. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały Nr XXXIII/214/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos wotum zaufania za rok 2020.

2) Projekt uchwały Nr XXXIII/215/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2020 r.,

b) sprawozdanie finansowe Gminy Kampinos za 2020 r.,

c) informacja o stanie mienia Gminy Kampinos,

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o  przedłożonych  przez Wójta Gminy Kampinos sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2020 rok,

e) głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.

3) Projekt uchwały Nr XXXIII/216/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o wykonaniu budżetu Gminy
za rok 2020 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos.

b) przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos.

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos
z tytułu wykonania budżetu za 2020r.

4) Projekt uchwały Nr XXXIII/217/21 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

5) Projekt uchwały Nr XXXIII/218/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kampinos.

6) Projekt uchwały Nr XXXIII/219/21 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

8. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Udostępnij