Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

XXXVI Sesja Rady Gminy Kampinos

25 października 2021 r. o godz. 18.00 w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A

Udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A w dniu 25 października 2021 r. o godz. 18.00
XXXVI Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 16 sierpnia 2021 roku oraz z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 10 września 2021 roku.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1/ Projekt uchwały Nr XXXVI/230/21 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”,

2/ Projekt uchwały Nr XXXVI/231/21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadania służące ochronie wód polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kampinos,

3/ Projekt uchwały Nr XXXVI/232/21 w sprawie przystąpienia Gminy Kampinos
do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa,

4/ Projekt uchwały Nr XXXVI/233/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos,

5/ Projekt uchwały Nr XXXIV/234/2021 zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok.

6/ Stanowisko Nr 2/2021 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 października 2021 r. w przedmiocie zasad ponoszenia kosztów utrzymania mostu na rzece Utracie łączącego miejscowości Nowe Gnatowice i Pasikonie.

  • Informacja Wójta z bieżącej działalności urzędu.
  • Wolne wnioski.
  • Zamknięcie obrad.                                                                           

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                   Krzysztof Sucharski

Udostępnij