Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LII SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 3 listopada 2022 r. o godz. 18.00 LII Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
 1. Otwarcie obrad LII Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad: L Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 3 października 2022 r., LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2022 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/98/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 • Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy- Zawady, gmina Kampinos o długości 3 km.
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.
 • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

                                                               Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij