Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LX SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 27 marca 2023 r. o godz. 18.00 LX Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
  1. Otwarcie obrad LX Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z: LVIII Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 13 lutego 2023 r., LIX  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 9 marca 2023 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania
  6. Podjęcie uchwał:
  • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  • Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych          lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, 
  • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

            Z poważaniem,

                                                              Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij