Imieniny: Aliny, Anety, Benona

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XLVI SESJI RADY GMINY KAMPINOS

20.06.2022 r. godzina 18.00

Udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 20 czerwca  2022 r. o  godz. 18.00, XLVI  Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 31 marca 2022 r., protokołu z XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 11 kwietnia 2022 r., oraz protokołu z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 18 maja 2022 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos;
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w  skład mieszkaniowego zasobu Gminy;
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenie regulaminu określającego zasady handlu w piątki  i soboty przez rolników i ich domowników;
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów;
 • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.;
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r.;
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za 2021 rok;
 • Projekt uchwały w sprawie organizacji i trybu działania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Kampinos oraz trybu powoływania jej członków;
 • Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie;
 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Kampinos do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” oraz Cechu Zdunów Polskich i przekazania ich według właściwości.

7.  Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

                                                                                              Przewodniczący

Rady Gminy Kampinos

Krzysztof Sucharski

Udostępnij