Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XLX SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 3 października 2022 r. o godz. 18.00 XLX Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij

 1. Otwarcie obrad XLX Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad: XLVII Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 29 czerwca 2022 r, XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2022 r. oraz XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 16 sierpnia 2022 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos.
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kampinosie prowadzone przez Gminę Kampinos.
 • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/98/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 • Projekt uchwały  w sprawie  ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów.
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie.
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.
 • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie obrad.

                                                                                              Z poważaniem,

                                                              Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij