Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Zgłoszenia do udziału w debacie

nad raportem o stanie Gminy Kampinos za 2020 rok

Udostępnij

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Kampinos przedstawia Radzie Gminy Kampinos Raport o stanie Gminy Kampinos za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kampinos za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kampinos.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani
do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kampinos  odbędzie się 28.06.2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25.06.2021 r. (piątek) do godziny 14.30 w pok. nr. 7.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej a także w sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos oraz w Biurze obsługi Rady Gminy Kampinos (pok.7)

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Krzysztof Sucharski

Raport o stanie Gminy Kampinos za 2020 rok

Formularz zgłoszenia do debaty

Udostępnij