Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

Źródła prawa

Źródła prawa dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kampinos:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. 2019 poz. 2010

Uchwała Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2013-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kampinos:

  1. Uchwała Nr XXIX/183/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kampinos;
  2. Uchwała Nr XXIX/184/21 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
  3. Uchwała nr XIX/115/20 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
  4. Uchwała nr VIII/52/19 zmieniająca Uchwałę nr XVII/62/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
  5. Uchwała nr XIX/116/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych; link do deklaracji
  6. Uchwała NR XXXI/141/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos;

Udostępnij