Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kampinos jest: Wójt Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 05-085 Kampinos.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Kampinos, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos za pomocą adresu urzad@kampinos.pl.
Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Kampinos – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Kampinos;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kampinos;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kampinos przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kampinos.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Kampinos Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka prywatności portalu społecznościowego Gminy Kampinos

W trosce o jakość publikowanych treści oraz poziom dyskusji zobowiązujemy Użytkowników do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie profilu Gminy Kampinos, zwanym dalej w skrócie Regulaminem:

  1. Informujemy, że treści oraz materiały publikowane przez administratora na profilu Gminy Kampinos są własnością Urzędu Gminy Kampinos (z wyłączeniem materiałów, na których publikację administratorzy uzyskali zgodę) i podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o prawie autorskim. Jedyny dopuszczalny sposób rozpowszechniania tych materiałów (zgodny z charakterem portalu Facebook), polega na użyciu natywnych funkcji Facebooka – „udostępniania” oraz „tagowania”. Dlatego prosimy o to, by przed skorzystaniem z materiałów publikowanych na profilu Gniny Kampinos, upewnić się, czy jest to zgodne z prawem lub skontaktować się z administratorem profilu pod adresem: urzad@kampinos.pl.
  2. Jeśli przysyłasz nam zdjęcia do opublikowania na tablicy, oznacza to, że zgadzasz się na ich wykorzystanie, jesteś ich autorem i nie naruszasz praw osób trzecich do ochrony ich wizerunku oraz ochrony innych ich praw, w tym ochrony dóbr osobistych.
  3. Korzystając z portalu Facebook, także podczas interakcji z profilem Gminy Kampinos, każdy użytkownik zgadza się z postanowieniami Regulaminu Facebooka.
  4. Profil Gminy Kampinos nie jest oficjalnym kanałem do składania skarg, reklamacji czy jakichkolwiek formalności w Urzędzie Gminy.
  5. Niedopuszczalne jest publikowanie treści i obrazów o charakterze pornograficznym, erotycznym, powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarnych, rasistowskich, nakłaniających do przemocy i nienawiści, naruszających prawa osób trzecich oraz jakichkolwiek innych treści i obrazów sprzecznych z prawem. Wszelkie wypowiedzi internautów budzące zastrzeżenia obyczajowe i moralne, naruszające zasady współżycia społecznego lub/i dobra osobiste będą usuwane.
  6. Każdy publikujący treści na profilu powinien mieć na uwadze, że jest to forum publiczne i wszystkie treści są dostępne także dla innych użytkowników. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników zaleca się niezamieszczania własnych danych osobowych oraz zakazuje się zamieszczania danych osobowych osób trzecich (imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, adresy e-mail lub innych danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby w sposób bezpośredni lub pośredni).
  7. W trosce o jakość treści publikowanych na profilu wymagane jest korzystanie z kont zawierających imię i nazwisko, utworzonych zgodnie z Regulaminem serwisu Facebook. Konta naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być ignorowane lub blokowane.
  8. W przypadku naruszenia powyższych zasad, administrator profilu Gminy Kampinos zastrzega sobie prawo do upominania użytkowników, żądania zaniechania niedozwolonego działania lub zablokowania użytkownika łamiącego powyższe zasady profilu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan korzystać z oficjalnego konta (fanpage) Urzędu GminyKampinos na platformie społecznościowej Facebook.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie GminyKampinos jest Wójt Gminy Kampinos, z siedzibą:ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie GminyKampinos. Proszę je wysłać na adres: iod@kampinos.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

• Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ weszła Pani/Pan w interakcję z oficjalnym fanpage’em Gminy Kampinos na portalu społecznościowym Facebook, który prowadzimy na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook Inc., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Przez interakcję z fanpage’m należy rozumieć podejmowane przez użytkownika działania względem fanpage’a z użyciem dostępnych na portalu funkcjonalności, w tym: czytanie publikowanych treści, publikowanie komentarzy lub pozostawianie reakcji pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, przesyłanie wiadomości prywatnych, udostępnianie postów publikowanych na fanpage’u, dokonywanie subskrypcji lub polubienie fanpage’a.
• Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach analitycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

• Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem / subskrybentem fanpage’u lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
• Dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy Facebook podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminie Facebook’a.
• Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez okres dostępności tych danych w serwisie Facebook, wynoszący 2 lata.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty zapewniające wsparcie informatyczne dla fanpage’a;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Właściciel portalu społecznościowego Facebook, przetwarza także dane osobowe na własnych zasadach określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy Urząd Gminy Kampinos nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; – nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
– wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
– Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
– Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
– dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Kampinos Pani/Pana danych osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Udostępnij