Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Zarządzanie kryzysowe

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ul. Niepokalanowska 3, 05 – 085 Kampinos
CENTRALA UG: (22) 725-00-40
FAX: (22) 725-04-44
e-mail: kryzys@kampinos.pl
Numery telefonu po godzinach pracy UG 509 274 890

TELEFONY ALARMOWE:
999 – Pogotowie Ratunkowe,
998 – Straż Pożarna,
997 – Policja, 0 800 120 226 – infolinia Policji (połączenie bezpłatne).
112 – telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych,
9287 – Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego

Zespół Zarządzania Kryzysowego


ZARZĄDZENIE nr 30/07
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 17 sierpnia 2007 r.w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art.19 ust. 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1 Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej Zespołem, w składzie:

 1. Szef Zespołu – Wójt Gminy,
 2. Zastępca Szefa Zespołu – Zastępca Wójta Gminy,
 3. Sekretarz Zespołu – Inspektor d/s obronnych,
 4. Członkowie Zespołu:
  1) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
  2) Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych,
  3) Kierownik Posterunku Policji w Kampinosie,
  4) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  5) Kierownik N ZOZ w Kampinosie,
  6) Kierownik Stałego Dyżuru Gminy
  7) Nadleśniczy Kampinoskiego Parku Narodowego

§ 2 Szef Zespołu, w miarę potrzeb i w zależności od rodzaju zagrożenia, może poszerzać skład Zespołu o inne osoby.
§ 3 W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Zespołu może, za zgodą Szefa Zespołu, wyznaczyć swego zastępcę do udziału w pracach Zespołu.
§ 4 Organizację i tryb pracy Zespołu określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5 Siedzibą Zespołu jest budynek Urzędu Gminy Kampinos.
§ 6 Funkcjonowanie Zespołu finansowane jest z budżetu gminy. Członkowie zespołu nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za udział w jego pracach.
§ 7 Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Urzędu Gminy.
§ 8 Traci moc zarządzenie Nr 3/2003 Wójta Gminy Kampinos z dnia 03 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.
§ 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Udostępnij