Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego

Stypendia i zasiłki szkolne

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Stypendium szkolne przyznawane jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek osób wymienionych w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie oświaty złożony do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

  1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
  2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne uzależnione jest od dochodu i przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.).

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być: pożar mieszkania ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia, zalanie mieszkania ucznia, brak środków do życia w związku z utratą pracy przez rodzica/rodziców ucznia, nagła choroba ucznia, śmierć członka rodziny ucznia wspólnie zamieszkującego i gospodarującego.

O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, po złożeniu stosownego wniosku wraz z dokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku.

Wszelkie informacje dotyczące przyznania stypendium i zasiłku szkolnego udzielne są w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie ds. Organizacji, Kadr i Obsługi Oświaty – pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 22 725 00 40 wew. 219

Załączniki:

Uchwała Nr L/315/22 Rady Gminy z dnia 3 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos

Udostępnij