Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Czyste powietrze

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Kampinos

Udostępnij

WERSJA PROGRAMU OBOWIĄZUJĄCA od 3 STYCZNIA 2023 R.

W celu zapisu na konsultacje indywidualne, bądź w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku należy dzwonić pod numer telefonu: 22 725 00 40 wew. 226.

Pomoc w uzupełnianiu wniosku jest udzielana po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

W urzędzie będzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku oraz wszystkie informacje dotyczące programu. Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom jest wyłączną kompetencją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy Kampinos:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 6. Numer KW i nr dz. ew.
 7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 8. Powierzchnia budynku/lokalu.
 9. Czy na nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 10. Dochód wnioskodawcy za ostatni rozliczony rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)
 11. Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego – w przypadku właściciela skradającego wniosek                     o podwyższony poziom dofinansowania.

Od 3 stycznia 2023 roku obowiązują nowe warunki w Programie Czyste Powietrze!

Cel Programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Część pierwsza programu kierowana jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 tys. zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 tys. zł.

Część druga programu kierowana jest do Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Część trzecia programu kierowana jest do Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

RODZAJE WPIERANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z MAKSYMALNYMI KWOTAMI DOFINANSOWANA:

Część 1 programu dla PODSTAWOWEGO poziomu dofinansowania:

Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ będzie przeprowadzenie audytu energetycznego.

Dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł, nie będzie wliczane do limitu maksymalnej wartości dofinansowania.

Kompleksowa termomodernizacja w rozmienianiu Programu to przedsięwzięcie, w wyniku realizacji którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową (EU) budynku:

 • do wartości nie większej niż 80kWh/(m²*rok)

lub

 • o minimum 40%.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

I. Wnioski należy składać do:

 • WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

lub

 • Urzędu Gminy Kampinos, jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy.

II. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

 • w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw

lub

 • w serwisie „gov.pl”.

III. Złożenie wniosku o dotację:

 • W formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem

– wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu www.gov.pl i systemu GWD: gwd.nfosigw.gov.pl

– w wersji papierowej za pośrednictwem systemu GWD: gwd.nfosigw.gov.pl ( wniosek wypełniany elektronicznie, a następnie drukowany, podpisywany ręczni i wraz z załącznikami dostarczany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie)

 • W formie dotacji przeznczonej na spłatę kredytu bankowego – w okienku bankowym – lista banków dostępna na stronie czystepowietrze.gov.pl

Dotacja z prefinansowaniem:

Do otrzymania dotacji z prefinansowaniem potrzeba jest UMOWA Z WYKONAWCĄ.

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej przez wfosigw na rachunek bankowy WYKONAWCY.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

– zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji

– pozostałej części dofinansowania po zrealizowaniu umowy.

Z dotacji z prefinansowaniem możesz skorzystać składając wniosek w ramach 2 lub 3 części programu (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Na tronie czystepowietrz.gov.pl znajduje się wzór umowy z wykonawcą, który można wykorzystać.


WERSJA PROGRAMU OBOWIĄZUJĄCA DO 2 STYCZNIA 2023 R.

W celu zapisu na konsultacje indywidualne, bądź w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku należy dzwonić pod numer telefonu: 22 725 00 40 wew. 226.

Pomoc w uzupełnianiu wniosku jest udzielana po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

W urzędzie będzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku oraz wszystkie informacje dotyczące programu. Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom jest wyłączną kompetencją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy Kampinos:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 7. Numer KW i nr dz. ew.
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia budynku/lokalu.
 10. Czy na nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 11. Dochód wnioskodawcy za ostatni rozliczony rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)
 12. Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego – w przypadku właściciela skradającego wniosek o podwyższony poziom dofinansowania.

Cel Programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Część pierwsza programu kierowana jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Część druga programu kierowana jest do Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

RODZAJE WPIERANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z MAKSYMALNYMI KWOTAMI DOFINANSOWANA:

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 Podstawowy poziom dofinasowaniaPodwyższony poziom dofinansowania
Gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji25 000,00 zł32 000,00 zł
Dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną30 000,00 zł37 000,00 zł

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych)

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:

 Podstawowy poziom dofinasowaniaPodwyższony poziom dofinansowania
Gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji20 000,00 zł32 000,00 zł
Dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną25 000,00 zł37 000,00 zł

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, źródło ciepła zamontowane w budynku spełnia wymagania Programu, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

Podstawowy poziom dofinasowaniaPodwyższony poziom dofinansowania
10 000,00 zł15 000,00 zł

 Złożenie wniosku o dofinansowanie

 1. Wnioski należy składać do:

1) WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

lub

2) Urzędu Gminy Kampinos, jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy.

 1. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
 2. w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw

lub

2) w serwisie „gov.pl”.

 1. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
 2. poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw:

przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw.                                                                                 Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

lub

 • poprzez serwis „gov.pl”:

w celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

Od 1 lipca w programie „Czyste powietrze” dojdzie do kilku zmian, które mają zwiększyć jego atrakcyjność.

Progi dochodowe w programie uprawniające do podwyższonego poziomu dofinansowania  wzrosną. W przypadku gospodarstw wielorodzinnych z 1400 zł do 1564 zł na osobę (o 164 zł), a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego z 1960 zł do 2189 zł (o 229 zł).

Z początkiem lipca ma ruszyć też ścieżka bankowa w „Czystym powietrzu”. Uzyskanie preferencyjnego kredytu możliwe będzie przy spełnieniu kryteriów:

– po pierwsze data rozpoczęcia inwestycji nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku,

– po drugie takiego kredytu nie będzie można otrzymać na inwestycje już zrealizowane,

– po trzecie okres realizacji inwestycji będzie mógł wynieść maksymalnie 18 miesięcy,

– po czwarte kwota kredytu udzielanego na inwestycje nie będzie mogła być niższa niż kwota wnioskowanej dotacji.

Od 1 stycznia 2022 r. to zniknie możliwość zakupu w ramach dotacji nowego kotła na węgiel. W efekcie beneficjenci, którzy po pierwszym lipca zdecydują się na montaż kotła na węgiel z dotacją z „Czystego powietrza”, będą mieli sześć miesięcy, aby zakończyć taką inwestycję. Aby móc otrzymać zwrot części środków, trzeba będzie kocioł węglowy kupić i zamontować do końca 2021 roku. Faktura, na podstawie której jest przyznawana dotacja, musi być również wystawiona do końca grudnia.

Udostępnij