Imieniny: Brunona, Jana, Wery

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LXXV SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 18 marca 2024 r. o godz. 18.00 LXXV Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
 1. Otwarcie obrad LXXV Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z: LXXIII Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 7 lutego 2024 r., LXXIV  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 15 lutego 2024 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 • Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos,
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos,
 • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2024 r.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

            Z poważaniem,

                                                                                        Krzysztof Sucharski

                                                                Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij